Změny v termínech výpovědí a přenosů čísel 02/2018

V návaznosti na novelu Zákona o elektronických komunikacích upozorňujeme na změny v termínech výpovědí a přenosů čísel.

1) Nově má zákazník právo ukončit smluvní vztah nejpozději do 30 dnů od podání výpovědi. První den podání se nepočítá. Tedy k ukončení smluvního vztahu dojde nejpozději v termínu 1+30 dnů od podání výpovědi. 

2) V případě, že je součástí výpovědi žádost o přenesení čísla Účastníka do jiné sítě, výpovědní lhůta činí 10 dnů. 

3) Výše uvedené nijak nenarušuje právo operátora účtovat celou započatou periodu čerpání služeb, jak je uvedeno ve Všeobecných obchodních podmínkách. Samozřejmě volné jednotky a další výhody plynoucí z konkrétních tarifů jsou pro periodu přiděleny v plné výši a je na zákazníkovi, kolik a kdy vyčerpá.

4) Výše uvedené nabyde platnosti 1. 2. 2018 a je do Všeobecných obchodních podmínek (VOP) zapracováno na základě legislativních změn následovně: 

Bod VOP 18.5. se mění na následující znění:

Účastník nebo Poskytovatel mohou vypovědět Smlouvu Uzavřenou na dobu neurčitou, nebo změněnou uplynutím lhůty na dobu neurčitou, i bez uvedení důvodu. Výpovědní lhůta pak činí 30 dnů a začíná běžet následující den jejím doručením. Poskytovatel i účastník je oprávněn takovou výpověď doručit Účastníkovi také elektronicky prostřednictvím elektronické pošty sítě internet nebo prostřednictvím formuláře na stránkách Poskytovatele. Taková výpověď, obsahující sken (fotokopii) dokumentu s vlastnoručním podpisem Oprávněné osoby se považuje za právoplatnou náhradu písemné výpovědi. V případě, že je součástí výpovědi žádost o přenesení čísla Účastníka do jiné sítě, výpovědní lhůta činí 10 dnů. Tato lhůta se neuplatní, pokud doba zbývající do zániku smlouvy je kratší než 10 dnů nebo k přenesení telefonního čísla nedošlo. Účastník se po učinění požadavku na přenesení telefonního čísla může s podnikatelem doposud mu poskytujícím veřejně dostupnou službu elektronických komunikací dohodnout na pozdějším datu zániku smlouvy.